Regulamin

Wersja z dnia 17.02.2016 r.

I. Informacje wstępne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady korzystania z internetowych usług dietetycznych świadczonych w ramach Serwisu Żerowisko.
 2. Przedmiotem działalności Serwisu Żerowisko jest promowanie szeroko rozumianego zdrowego stylu życia, a także oferowanie płatnych usług z zakresu poradnictwa dietetycznego i fitness.
 3. Regulamin korzystania z forum Serwisu Żerowisko został opisany w dokumencie „Regulamin Forum Dyskusyjnego”, stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
 4. Usługodawcą Serwisu Żerowisko jest Ewa Bulczak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Poradnia Dietetyczna – Dieta dla Ciebie Ewa Bulczak; Żerowisko portal żywieniowy, pod adresem: ul. Sikorskiego 82 lok. 1, 84-200 Wejherowo, NIP: 9482021435, REGON: 220500650, zamieszkała przy ul. Jackowskiego 33/1 60-513 Poznań.

 

II. Definicje

Pojęciom pisanym w niniejszym regulaminie wielką literą nadaje się następujące znaczenie:

 

 1. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu internetowego dostępnego pod adresem zerowisko.pl.
 2. Regulamin Forum Dyskusyjnego – regulamin korzystania przez Użytkowników z usługi Forum Dyskusyjne świadczonej przez Usługodawcę w ramach Serwisu Żerowisko.
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, która za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem zerowisko.pl korzysta z usług Serwisu Żerowisko.
 4. Usługodawca – Ewa Bulczak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Poradnia Dietetyczna – Dieta dla Ciebie Ewa Bulczak; Żerowisko portal żywieniowy, pod adresem: ul. Sikorskiego 82 lok. 1, 84-200 Wejherowo, NIP: 9482021435, REGON: 220500650, zamieszkała przy ul. Jackowskiego 33/1 60-513 Poznań.
 5. Serwis Żerowisko – serwis internetowy dostępny pod adresem strony internetowej zerowisko.pl, wraz ze wszystkimi podstronami, w ramach którego Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników usługi, w tym Usługi.
 6. Usługa – płatna usługa oferowana przez Usługodawcę Użytkownikom w ramach Serwisu Żerowisko na zasadach określonych w Regulaminie i za cenę wskazaną w Cenniku.
 7. Dietetyk – Usługodawca lub inny dietetyk, z którym Usługodawca współpracuje w ramach Serwisu Żerowisko i który realizuje Umowę na Usługę z upoważnienia Usługodawcy.
 8. Trener – trener, z którym Usługodawca współpracuje w ramach Serwisu Żerowisko i który realizuje Umowę na Usługę z upoważnienia Usługodawcy.
 9. Forum Dyskusyjne – jedna z nieodpłatnych usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu Żerowisko, świadczona na zasadach określonych w Regulaminie i Regulaminie Forum Dyskusyjnego, przy czym niektóre funkcjonalności w ramach korzystania z tej usługi mogą wymagać rejestracji w Serwisie Żerowisko.
 10. Treści – wszelkiego rodzaju dane zamieszczane przez Użytkowników w Serwisie Żerowisko, w szczególności w postaci: informacji, komentarzy, postów, recenzji, wypowiedzi, zdjęć, grafik, emotikonów.
 11. Umowa – umowa o świadczenie przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu Żerowisko, o treści ustalonej Regulaminem.
 12. Umowa na Usługę – umowa na świadczenie przez Usługodawcę drogą elektroniczną Usługi wybranej przez Użytkownika z Usług dostępnych na stronie zerowisko.pl/kup-diete, zawierana za pomocą strony internetowej www.zerowisko.pl, której treść jest określana Regulaminem oraz parametrami Usługi wybranej przez Użytkownika.
 13. Cennik – dostępny na stronie internetowej zerowisko.pl/kup-diete wykaz cen poszczególnych Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu Żerowisko, zawierający wyszczególnienie Usług w dostępnych wariantach i z aktualnymi cenami. Wszystkie ceny zawarte w Cenniku są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 14. Formularz Rejestracji – kwestionariusz udostępniany przez Usługodawcę, którego zgodne z prawdą wypełnienie jest niezbędne dla dokonania rejestracji w Serwisie Żerowisko.
 15. Formularz Opieki Online – kwestionariusz udostępniany przez Usługodawcę, którego kompletne i zgodne z prawdą wypełnienie jest niezbędne dla realizacji przez Usługodawcę odpłatnych usług: „Ustalenie planu żywieniowego”, „Ustalenie planu fitness” i „Ustalenie planu żywieniowego z fitness”, przy czym treść Formularza Opieki Online może być różna w odniesieniu do każdej z tych Usług i dostosowana do specyfiki danej Usługi. Podanie przez Użytkownika danych wymaganych Formularzem Opieki Online jest dobrowolne. Formularz Opieki Online jest udostępniany Użytkownikom w Serwisie Żerowisko w formacie PDF – Portable Document Format, którego otwarcie jest możliwe przy użyciu programu Adobe Reader w wersji 9.5 lub nowszej lub podobnego, lub w formacie .DOC, którego otwarcie jest możliwe przy użyciu programu Microsoft Word w wersji Microsoft Word 97 lub nowszej.
 16. Formularz Diagnozy Żywieniowej – kwestionariusz udostępniany przez Usługodawcę, którego kompletne i zgodne z prawdą wypełnienie jest niezbędne dla realizacji przez Usługodawcę odpłatnych usług: „Diagnoza błędów żywieniowych” i „Ryzyko wystąpienia chorób”. Podanie przez Użytkownika danych wymaganych Formularzem Diagnozy Żywieniowej jest dobrowolne. Formularz Diagnozy Żywieniowej jest udostępniany Użytkownikom w Serwisie Żerowisko w formacie PDF – Portable Document Format, którego otwarcie jest możliwe przy użyciu programu Adobe Reader w wersji 9.5 lub nowszej lub podobnego, lub w formacie .DOC, którego otwarcie jest możliwe przy użyciu programu Microsoft Word w wersji Microsoft Word 97 lub nowszej.
 17. Zgoda – oświadczenie Użytkownika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wrażliwych, składane w formie pisemnej i przesyłane lub składane osobiście pod adresem: ul. Jackowskiego 33/1 60-513 Poznań po zawarciu Umowy na Usługę; wzór formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych wrażliwych stanowi Załącznik nr 5 do Regulaminu.
 18. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 827 z późn. zm.).
 19. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013, poz. 1422 t.j. z późn. zm.).
 20. Ustawa o prawie autorskim – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 Nr 90, poz. 631 t.j. z późn. zm.).
 21. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015 poz. 2135 t.j.).

 

III. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu Żerowisko, stanowiących w szczególności komponowanie indywidualnych planów dietetycznych lub treningowych dla poszczególnych Użytkowników na podstawie informacji przekazanych przez tych Użytkowników.
 2. Warunkiem korzystania z części usług oferowanych w ramach Serwisu Żerowisko jest zaakceptowanie Regulaminu. Rejestracja w Serwisie Żerowisko i zawarcie Umowy wiążą się z akceptacją Regulaminu. Regulamin stanowi integralną część Umowy, do zawarcia której dochodzi poprzez dokonanie rejestracji w Serwisie Żerowisko.
 3. Usługi płatne i nieodpłatne świadczone są drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Usługi świadczone są w języku polskim. Język polski jest właściwy także dla Umowy, Umowy na Usługę, Regulaminu oraz oświadczeń stron.
 4. Zawarcie Umowy następuje po dokonaniu rejestracji. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony.
 5. Zawarcie Umowy na Usługę następuje z chwilą zaksięgowania płatności za Usługę na rachunku bankowym Usługodawcy.
 6. Prawa do materiałów udostępnianych Użytkownikom oraz wyglądu i treści Serwisu Żerowisko przysługują Usługodawcy i podlegają ochronie wynikającej w szczególności z Ustawy o prawie autorskim. Zawarcie Umowy i Umowy na Usługę nie stanowi zawarcia, lub nie może być podstawą do roszczenia o zawarcie, umowy o przeniesienie przez Usługodawcę na Użytkownika autorskich praw majątkowych ani innych praw własności intelektualnej do jakiegokolwiek elementu Serwisu Żerowisko w całości lub w części.
 7. Korzystanie z usług świadczonych w ramach Serwisu Żerowisko może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.
 8. Publikowane przez Użytkowników w Serwisie Żerowisko Treści są ich prywatnymi opiniami i nie są stanowiskiem Usługodawcy lub Serwisu Żerowisko.
 9. Ogólne warunki korzystania z Serwisu Żerowisko określają w szczególności postanowienia pkt IV Regulaminu oraz postanowienia Regulaminu Forum Dyskusyjnego.
 10. Z zastrzeżeniem przypadku opisanego w pkt VI ust. 14 Regulaminu, Użytkownik może odstąpić od Umowy na Usługę w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W takim wypadku Użytkownik składa Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na Usługę w formie pisemnej na adres: ul. Jackowskiego 33/1, 60-513 Poznań, faksem na numer 61 6531483, lub pocztą elektroniczną na adres korespondencji e-mail: kontakt@zerowisko.pl, przy czym za dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na Usługę uznaje się dzień nadania oświadczenia, to jest oświadczenie musi być nadane przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy na Usługę. W przypadku odstąpienia od Umowy na Usługę Użytkownikowi niezwłocznie zwracane są wszystkie płatności, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Usługodawca otrzymał oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na Usługę. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Użytkownika, chyba że Użytkownik wyraził zgodę na inny sposób zwrotu płatności, przy czym nie może się on wiązać dla Użytkownika z koniecznością ponoszenia jakichkolwiek opłat.
 11. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na Usługę stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu. Posłużenie się wzorem do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy nie jest obowiązkowe. Wzór odstąpienia od Umowy zawiera także załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta.

 

IV. Ogólne zasady usług świadczonych w ramach Serwisu Żerowisko

1. Aby skorzystać z usług świadczonych w ramach Serwisu Żerowisko, niezbędne jest spełnienie następujących wymogów technicznych:
a. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;
b. posiadanie dostępu do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron WWW;
c. aktywne połączenie urządzenia, o którym mowa w pkt. b, z siecią Internet;
d. posiadanie prawidłowo zainstalowanego w urządzeniu, o którym mowa w pkt. b, systemu operacyjnego Microsoft w wersji Windows XP lub nowszej;
e. posiadanie prawidłowo zainstalowanego w urządzeniu, o którym mowa w pkt. b, przeglądarki internetowej Firefox w wersji 4 lub nowszej, umożliwiającej wyświetlanie na ekranie tego urządzenia dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez usługę sieciową WWW;
f. włączenie w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej, o której mowa w pkt powyżej, akceptacji plików „cookies”;
g. włączenie w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej, o której mowa w pkt powyżej, obsługi skryptów Java Script;
h. posiadanie prawidłowo zainstalowanej w urządzeniu, o którym mowa w pkt. b powyżej, oprogramowania komputerowego Adobe Flash Player w wersji 9.0 lub nowszej.
2. Korzystanie z Usług wymaga rejestracji w Serwisie Żerowisko, do której konieczne jest wypełnienie Formularza Rejestracyjnego, w tym wskazanie: płci i daty urodzenia Użytkownika, aktywnego adresu e-mail do korespondencji w sprawie korzystania z Serwisu Żerowisko, określenie nazwy Użytkownika składającej się co najmniej z 3 znaków oraz zdefiniowanie hasła dostępu do konta Użytkownika, składającego się co najmniej z 8 znaków, zawierającego małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne.
3. Osobą korzystającą z Usług oraz innych usług wymagających rejestracji w Serwisie Żerowisko, może być wyłącznie Użytkownik, który:
a. posiada konto (dokonał rejestracji) w Serwisie Żerowisko i zalogował się do tego konta,
b. dokonał płatności za wybrany rodzaj Usługi, jeżeli taka płatność jest wymagana,
c. jest pełnoletni,
d. nie jest ubezwłasnowolniony całkowicie bądź częściowo,
e. przy wypełnianiu formularza właściwego dla wybranej usługi podał wszystkie wymagane dane zgodnie z prawdą oraz odpowiedział na wszystkie dodatkowe pytania kierowane przez Serwis Żerowisko,
f. jest osobą zdrową i przed przystąpieniem do korzystania z usług Serwisu Żerowisko: „Ustalenie planu żywieniowego”, „Ustalenie planu fitness” i „Ustalenie plany żywieniowego z fitness” skonsultował się z odpowiednim lekarzem i lekarz nie stwierdził przeciwwskazań do stosowania takich planów,
g. na bieżąco w trakcie korzystania z Usług Serwisu Żerowisko: „Ustalenie planu żywieniowego”, „Ustalenie planu fitness” i „Ustalenie plany żywieniowego z fitness” przygotowywanych dla Użytkownika przeprowadza konsultacje z odpowiednim lekarzem,
h. dostosowuje się do wskazań dietetyka i trenera,
i. dostosowuje się do zaleceń odpowiedniego lekarza,
j. jeżeli Użytkownik jest osobą chorą lub w stanie okołochorobowym, konieczne jest wpisanie w formularzu dokładnej informacji w tym zakresie, a w przypadku uznania tego przez Usługodawcę za niewystarczające, Usługodawca zastrzega sobie możliwość podjęcia decyzji, że zalecany jest kontakt indywidualny w poradni dietetycznej; w takim przypadku zawarta Umowa na Usługę ulega rozwiązaniu, a Użytkownikowi zwracane są płatności wynikające z zawartej i niewykonanej Usługi; do zwrotu płatności stosuje się odpowiednio postanowienia pkt. III ust. 10.
4. Korzystanie z Usługi „Ustalenie planu fitness” lub „Ustalenie plany żywieniowego z fitness” wymaga posiadania sprzętu treningowego, w szczególności maty antypoślizgowej i hantli o ciężarze od 0,5 kg do 5 kg. Wskazane jest również posiadanie skakanki, piłki fitness oraz kettlebells o ciężarze 4, 6 i 8 kg.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do blokowania lub usuwania Treści Użytkownika w Serwisie Żerowisko, które naruszają postanowienia Regulaminu, mają charakter bezprawny lub godzą w dobra osobiste Usługodawcy, innych Użytkowników lub osób trzecich.
6. Usługodawca niezwłocznie uniemożliwi dostęp do danych lub publikacji Użytkownika w Serwisie Żerowisko w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze tych danych lub publikacji Użytkownika lub związanej z nimi działalności.
7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany rodzaju, ilości i innych parametrów usług nieodpłatnych, w tym zaprzestania ich nieodpłatnego świadczenia.
8. Usługodawca zastrzega, że nie obciążają go koszty połączenia się Użytkownika z siecią Internet, przyłączenia się do tej sieci oraz wszelkie inne koszty związane z używaniem i obsługą urządzeń umożliwiających korzystanie przez Użytkownika z Serwisu Żerowisko

V. Usługi dostępne w ramach Serwisu Żerowisko

1. Usługodawca w ramach Serwisu Żerowisko świadczy usługi płatne (Usługi) i usługi nieodpłatne.
2. Usługi nieodpłatne to wszystkie usługi realizowane w ramach Serwisu Żerowisko, które nie wymagają uiszczenia przez Użytkownika opłaty.
3. Część usług nieodpłatnych, w szczególności Forum Dyskusyjne, może wymagać wcześniejszej rejestracji i zalogowania w Serwisie Żerowisko.
4. Usługodawca w ramach Serwisu Żerowisko może świadczyć następujące Usługi:
a. „Ustalenie planu żywieniowego” (nazwana w Cenniku „Dieta”) na czas określony,
b. „Ustalenie planu fitness” (nazwana w Cenniku „Fitness”) na czas określony,
c. „Ustalenie planu żywieniowego z fitness” (nazwana w Cenniku „Dieta + Fitness”) na czas określony,
d. „Diagnoza błędów żywieniowych” na czas określony,
e. „Ryzyko wystąpienia chorób” na czas określony,
f. „Wizyta w poradni” (spotkanie z dietetykiem, badanie składu masy ciała, wizyta kontrolna), obejmująca indywidualną wizytę w poradni dietetycznej mieszczącej się pod adresem: Jackowskiego 33/1, 60-513 Poznań.
5. Usługa „Ustalenie planu żywieniowego” polega na ustaleniu indywidualnego jadłospisu dla osoby zdrowej, ułożonego w oparciu o informacje zawarte we właściwym Formularzu Opieki Online. Użytkownik dokonuje wyboru okresu, przez jaki Usługodawca ma przygotowywać jadłospis. Użytkownik w ramach tej Usługi otrzymuje tygodniowe plany żywieniowe przez czas trwania Umowy na Usługę „Ustalenie planu żywieniowego”, bez możliwości zrobienia przerwy w trakcie trwania okresu, na jaki została zawarta Umowa na Usługę, tj. bez możliwości zawieszenia na czas określony wykonywania Umowy na Usługę przez Usługodawcę, z zastrzeżeniem ust. 14.
6. Usługa „Ustalenie planu fitness” polega na ustaleniu indywidualnego planu treningowego dla osoby zdrowej, ułożonego w oparciu o informacje zawarte we właściwym Formularzu Opieki Online. Użytkownik dokonuje wyboru okresu, przez jaki Usługodawca ma przygotowywać plan treningowy. Użytkownik w ramach tej Usługi otrzymuje tygodniowe plany treningowe przez czas trwania Umowy na Usługę „Ustalenie planu fitness”, bez możliwości zrobienia przerwy w trakcie trwania okresu, na jaki została zawarta Umowa na Usługę, tj. bez możliwości zawieszenia na czas określony wykonywania Umowy na Usługę przez Usługodawcę, z zastrzeżeniem ust. 14.
7. Usługa „Ustalenie planu żywieniowego z fitness” polega na ustaleniu indywidualnego jadłospisu i planu treningowego dla osoby zdrowej, ułożonych w oparciu o informacje zawarte we właściwym Formularzu Opieki Online. Użytkownik dokonuje wyboru okresu, przez jaki Usługodawca ma przygotowywać plan żywieniowy i treningowy. Użytkownik w ramach tej Usługi otrzymuje tygodniowe plany żywieniowe i treningowe przez czas trwania Umowy na Usługę „Ustalenie planu żywieniowego i fitness”, bez możliwości zrobienia przerwy w trakcie trwania okresu, na jaki została zawarta Umowa na Usługę, tj. bez możliwości zawieszenia na czas określony wykonywania Umowy na Usługę przez Usługodawcę, z zastrzeżeniem ust. 14.
8. Usługa „Diagnoza błędów żywieniowych” polega na dokonaniu analizy w zakresie sposobu odżywiania się Użytkownika w wybranym przez niego okresie. Analiza dokonywana jest na podstawie informacji przekazanych przez Użytkownika w Formularzu Diagnozy Żywieniowej.
9. Usługa „Ryzyko wystąpienia chorób” polega na dokonaniu analizy w zakresie ryzyka wystąpienia choroby wskazanej przez Użytkownika w wybranym przez niego okresie. Analiza dokonywana jest na podstawie informacji przekazanych przez Użytkownika w Formularzu Diagnozy Żywieniowej i każdorazowo dotyczy oceny wpływu sposobu odżywiania na możliwość zachorowania na jedną, określoną przez Użytkownika, jednostkę chorobową. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wynik analizy ryzyka wystąpienia choroby wskazanej przez Użytkownika ani za wystąpienie tej choroby u Użytkownika.
10. Usługa „Wizyta w poradni” polega na umówieniu wizyty w poradni dietetycznej w Poznaniu i może obejmować:
a. spotkanie z dietetykiem w poradni dietetycznej w Poznaniu (obejmujące m.in. konsultację dietetyczną, badanie składu masy ciała, analizę nawyków żywieniowych),
b. badanie składu masy ciała za pomocą analizatora metodą bioimpedancji elektrycznej oraz omówienie z dietetykiem wyników badania,
c. wizytę kontrolną w trakcje trwania diety w celu omówienia osiąganych rezultatów.
11. Otrzymanie usługi „Ustalenie planu żywieniowego”, „Ustalenie planu fitness”, „Ustalenie planu żywieniowego z fitness” wymaga kolejno:
a. wybrania odpowiedniej Usługi,
b. rejestracji lub zalogowania do Serwisu Żerowisko,
c. opłacenia Usługi,
d. nadesłania własnoręcznie podpisanej przez Użytkownika Zgody na adres: Jackowskiego 33/1 60-513 Poznań,
e. nadesłania wypełnionego właściwego dla wybranej Usługi Formularza Opieki Online na adres korespondencji e-mail: kontakt@zerowisko.pl
f. odpowiedzi na pytania dodatkowe od Serwisu Żerowisko, jeśli okażą się niezbędne,
przy czym zawarcie Umowy na Usługę następuje po zaksięgowaniu płatności za Usługę na rachunku bankowym Usługodawcy, a dostarczenie Użytkownikowi wybranego planu obejmującego pierwszy tydzień nastąpi w terminie 8 dni roboczych od wykonania przez Użytkownika czynności określonych w lit. d, e i f powyżej. Kolejne plany tygodniowe będą dostarczane Użytkownikowi najpóźniej na 1 dzień przed rozpoczęciem kolejnego tygodnia okresu, na jaki została zawarta Umowa na Usługę.
12. Otrzymanie usługi „Diagnoza błędów żywieniowych” i „Ryzyko wystąpienia chorób” wymaga kolejno:
a. wybrania odpowiedniej Usługi,
b. rejestracji lub zalogowania do Serwisu Żerowisko,
c. opłacenia Usługi,
d. nadesłania własnoręcznie podpisanej przez Użytkownika Zgody na adres: Jackowskiego 33/1 60-513 Poznań,
e. nadesłania wypełnionego Formularza Diagnozy Żywieniowej na adres korespondencji e-mail: kontakt@zerowisko.pl
f. odpowiedzi na pytania dodatkowe od Serwisu Żerowisko, jeśli okażą się niezbędne,
przy czym zawarcie Umowy na Usługę następuje po zaksięgowaniu płatności za usługę na rachunku bankowym Usługodawcy, a dostarczenie Użytkownikowi wybranej analizy w terminie 8 dni roboczych od wykonania przez Użytkownika czynności określonych w lit. d, e i f powyżej.
13. Otrzymanie usługi „Wizyta w poradni” wymaga kolejno:
a. wybrania odpowiedniej Usługi,
b. rejestracji lub zalogowania do Serwisu Żerowisko,
c. opłacenia Usługi,
d. umówienia terminu wizyty pod numerem telefonu: 698 648 391.
przy czym zawarcie Umowy na Usługę następuje po zaksięgowaniu płatności za usługę na rachunku bankowym Usługodawcy, a kontakt Użytkownika z Usługodawcą w celu umówienia terminu wizyty powinien nastąpić w ciągu 7 dni od dnia zawarcia Umowy na Usługę.
14. W przypadku zaistnienia po stronie Użytkownika okoliczności, które obiektywnie nie pozwalają na kontynuowanie korzystania z Usługi „Ustalenie planu żywieniowego”, „Ustalenie planu fitness” lub „Ustalenie planu żywieniowego z fitness” mimo zawarcia i trwania Umowy na Usługę, Użytkownik może zwrócić się do Usługodawcy z wnioskiem o zawieszenie świadczenia Usługi na oznaczony okres czasu. Wniosek zawierający dane Użytkownika, rodzaj Usługi, na jaką została zawarta Umowa na Usługę, okres, na jaki chciałby zawiesić realizację Usługi oraz wskazanie powodów wystąpienia z wnioskiem należy wysłać na adres korespondencji e-mail Usługodawcy: kontakt@zerowisko.pl. Usługodawca w terminie 7 dni ustosunkuje się do wniosku i udzieli Użytkownikowi odpowiedzi na adres korespondencji e-mail, z którego został wysłany wniosek. Do czasu rozpatrzenia wniosku Usługa świadczona będzie w sposób dotychczasowy.
15. Użytkownik, najpóźniej w terminie do 3 dni od zawarcia Umowy na Usługę, może zwrócić się do Usługodawcy z wnioskiem o opóźnienie terminu rozpoczęcia świadczenia Usługi. Wniosek zawierający dane Użytkownika, rodzaj Usługi, na jaką została zawarta Umowa na Usługę, okres, o jaki chciałby opóźnić realizację Usługi należy wysłać na adres korespondencji e-mail Usługodawcy: kontakt@zerowisko.pl. Usługodawca w terminie 3 dni ustosunkuje się do wniosku i udzieli Użytkownikowi odpowiedzi na adres korespondencji e-mail, z którego został wysłany wniosek.

VI. Prawa i obowiązki Użytkownika

1. Użytkownik zobowiązany jest do podania Usługodawcy wyłącznie prawdziwych danych i informacji oraz do uzupełnienia w pełnym zakresie Formularza Rejestracji.
2. Użytkownik zawierający z Usługodawcą Umowę na Usługę zobowiązany jest do doręczenia Usługodawcy własnoręcznie podpisanej Zgody i następnie do nadesłania na adres korespondencji e-mail: kontakt@zerowisko.pl uzupełnionego w pełnym zakresie właściwego dla zakupionej Usługi Formularza Opieki Online lub Formularza Diagnozy Żywieniowej, które są niezbędne do realizacji Usług świadczonych w ramach Serwisu Żerowisko. W razie zaistnienia konieczności uzyskania dodatkowych informacji niezbędnych do realizacji Umowy na Usługę, Usługodawca skontaktuje się z Użytkownikiem drogą korespondencji e-mail na adres Użytkownika wskazany przy rejestracji zadając mu dodatkowe pytania. Kompletna odpowiedź na zadane pytania jest warunkiem przystąpienia p rzez Usługodawcę do realizacji zamówionych Usług. W takim przypadku termin realizacji Umowy na Usługę rozpoczyna bieg po uzyskania przez Usługodawcę wyczerpujących odpowiedzi na dodatkowe pytania.
3. Świadczone w ramach Serwisu Żerowisko Usługi przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Użytkownika i nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby niż Użytkownik, dla którego zostały wykonane.
4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z usług świadczonych w ramach Serwisu Żerowisko wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami.
5. Użytkownik korzystający z Forum Dyskusyjnego zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Forum Dyskusyjnego, stanowiącego Załącznik nr 3 do Regulaminu.
6. Użytkownik, korzystając z Serwisu Żerowisko, nie może:
a. publikować ani udostępniać treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, wulgarnym lub naruszających prawa Usługodawcy, innych Użytkowników czy osób trzecich, a także niezgodnych z Regulaminem Forum Dyskusyjnego,
b. używać środków komunikacji elektronicznej w sposób powodujący utratę stabilności pracy lub przeciążenie systemów informatycznych umożliwiających świadczenie usług w ramach Serwisu Żerowisko.
7. Użytkownik wyraża zgodę na leczenie dietetyczne i oświadcza, co następuje:
„Zgodnie z art. 16 – 18 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2012 r. t.j. poz. 159 z późn. zm.) wyrażam zgodę na leczenie dietetyczne przez Ewę Bulczak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Poradnia Dietetyczna – Dieta dla Ciebie Ewa Bulczak; Żerowisko portal żywieniowy i osoby przez nią upoważnione oraz oświadczam, że udzieliłam/em wyczerpujących i prawdziwych informacji odnośnie mojego stanu zdrowia. O wszelkich zmianach stanu mojego zdrowia zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Dietetyka i Trenera prowadzącego w formie elektronicznej lub mailowej.”
8. Użytkownik oświadcza, co następuje:
„Wyrażam zgodę na nieodpłatne, wielokrotne i bezterminowe zwielokrotnianie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i udostępnianie mojego wizerunku przez Usługodawcę, w szczególności sylwetki, utrwalonego na przekazanych przeze mnie do Usługodawcy fotografiach, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, za pośrednictwem strony internetowej www.zerowisko.pl, w celu promocji działalności gospodarczej prowadzonej przez Usługodawcę w ramach Serwisu Żerowisko oraz w celu promocji usług dietetycznych, a także dokumentowania skutków korzystania z usług oferowanych w ramach Serwisu Żerowisko, bez konieczności każdorazowego zatwierdzania sposobu ich wykorzystania.”
9. Użytkownik zawierający z Usługodawcą Umowę na Usługę oświadcza, co następuje:
„Oświadczam, że przed zawarciem Umowy na Usługę zostałam/em poinformowana/y, iż dla właściwego świadczenia przez Usługodawcę Usług konieczne jest podanie przeze mnie danych wskazanych we właściwym Formularzu Opieki Online lub Formularzu Diagnozy Żywieniowej, mogących stanowić dane osobowe wrażliwe, o których mowa w art. 27 Ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie przez Usługodawcę tych danych jest uzależnione od uzyskania ode mnie Zgody, którą zobowiązuję się doręczyć Usługodawcy przed przekazaniem mu moich danych osobowych wrażliwych.”
10. Użytkownik oświadcza, że:
a. będzie stosował się do zaleceń wskazanych przez Usługodawcę,
b. przyjmuje do wiadomości, że zaproponowane zalecenia czy plany są oparte o aktualną wiedzę żywieniową oraz podane przez Użytkownika dane,
c. nie będzie samodzielnie dokonywał zmian w przygotowanych planach czy zaleceniach, a ewentualne chęci zmiany skonsultuje z Usługodawcą,
d. podaje wyłącznie swoje prawdziwe i pełne dane,
e. przed przystąpieniem do stosowania planów czy zaleceń skonsultował się z odpowiednim lekarzem w celu uzyskania informacji o ewentualnych przeciwwskazaniach, które następnie podał do informacji Usługodawcy,
11. Użytkownik jest odpowiedzialny za dołożenie należytej staranności przy zachowaniu w poufności nazwy Użytkownika i hasła dostępu oraz nieujawnianie tych informacji osobom trzecim, a także za wylogowanie się ze swojego konta w Serwisie Żerowisko każdorazowo po zakończeniu korzystania z niego.
12. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa swojego połączenia z siecią publiczną, za pośrednictwem której korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu Żerowisko, w tym za zapewnienie bezpieczeństwa swojej poczty elektronicznej.
13. Usługodawca informuje Użytkownika, że korzystanie z Serwisu Żerowisko może się wiązać z zagrożeniami związanymi z korzystaniem z usług drogą elektroniczną, w szczególności z możliwością uzyskania dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na dołączonych do sieci komputerach i ingerencji w te dane przez osoby nieuprawnione, co może spowodować w szczególności ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z usług świadczonych w ramach Serwisu Żerowisko.
14. Użytkownik, w celu korzystania z Usług, oświadcza, że wyraża zgodę na świadczenie Usług przez Usługodawcę poprzez dostarczanie Użytkownikowi treści o charakterze cyfrowym przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy na Usługę. Na podstawie art. 38 pkt 13) Ustawy o prawach konsumenta, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy na Usługę, z uwagi na charakter świadczenia usług, których przedmiotem jest dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, w przypadku gdy spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem 14 dni (czternastu) do odstąpienia od umowy na Usługę i po poinformowaniu Użytkownika przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy na Usługę.

VII. Prawa i obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca oświadcza, że posiada uprawnienia, wiedzę i doświadczenie pozwalające mu na świadczenie usług, w tym Usług, na rzecz Użytkowników.
 2. Usługodawca oświadcza, że Usługi świadczone przez niego w ramach Serwisu Żerowisko będą dostarczane Użytkownikowi w formie treści o charakterze cyfrowym na adres poczty elektronicznej Użytkownika wykorzystany do rejestracji w Serwisie Żerowisko w formie plików zapisanych w formacie PDF – Portable Document Format, których otwarcie jest możliwe przy użyciu programu Adobe Reader w wersji 9.5 lub nowszej lub podobnego.
 3. Wykonanie Usług przez Usługodawcę nastąpi, na co Użytkownik wyraża zgodę, nie później niż w terminie 8 dni roboczych od dnia potwierdzenia zaksięgowania wpłaty za Usługę w sposób określony w Regulaminie oraz dostarczenia przez Użytkownika pisemnej Zgody oraz wszelkich niezbędnych informacji do wykonania Usługi, w szczególności wypełnienia właściwego formularza czy udzielenia odpowiedzi na dodatkowe pytania zadane Użytkownikowi przez Usługodawcę, z zastrzeżeniem pkt. V ust. 15.
 4. Usługodawca jest uprawniony do zlecania wykonania usług, w tym Usług, podwykonawcom posiadającym odpowiednią wiedzę i doświadczenie do ich wykonania. Usługodawca zapewnia, że wszystkie osoby, o których mowa w zdaniu poprzednim, będą posiadały wymagane uprawnienia, wiedzę i doświadczenie oraz będą zobowiązane do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Użytkowników, do których będą miały dostęp.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność prawidłowego korzystania z Serwisu Żerowisko wynikającą z niespełnienia przez Użytkownika wymogów technicznych korzystania z Serwisu Żerowisko określonym w pkt. IV ust. 1 lub braku koniecznej wiedzy technicznej po stronie Użytkownika.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego czy niezgodnego z zaleceniami przekazywanymi przez Serwis Żerowisko stosowania diety lub treningu, świadczonych na podstawie Umowy na Usługę lub niemożności skorzystania z treningu z uwagi na nieposiadanie sprzętów określonych w pkt. IV ust. 4 Regulaminu. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za wystąpienie u Użytkownika jakichkolwiek schorzeń pomimo stosowania diety lub treningu świadczonych na podstawie Umowy na Usługę.
 7. Usługodawca świadczy Usługi w oparciu o dane i informacje przekazane przez Użytkownika. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki stosowania diety lub treningu w przypadku, gdy Użytkownik podał częściowe, niekompletne lub nieprawdziwe dane.
 8. Usługodawca zastrzega, iż w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych systemów teleinformatycznych, dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu Żerowisko może być utrudniony lub niemożliwy. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkiej możliwej staranności, aby utrudnienia takie występowały możliwie najrzadziej lub możliwie najkrócej.

VIII. Płatności

1. Korzystanie z Usług Serwisu Żerowisko jest uzależnione od uiszczenia płatności za te Usługi w sposób wskazany w Regulaminie.
2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Cenniku, w tym w szczególności co do rodzaju dostępnych Usług, ich wariantów i cen, a także przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. W takim przypadku nowy Cennik obowiązuje od chwili jego udostępnienia na stronie internetowej Serwisu Żerowisko, przy czym Umowy na Usługę zawarte przed zmianą Cennika będą realizowane na dotychczasowych zasadach.
3. Użytkownik ma możliwość uiszczenia opłaty za Usługę:
a. przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy o numerze 93 1140 2017 0000 4102 0725 5013, wpisując w tytule swoją nazwę Użytkownika wraz z adresem e-mail używanym do logowania się na Serwis Żerowisko oraz nazwę zamawianej Usługi w formie wskazanej w Cenniku,
b. za pomocą systemu płatności Przelewy24 w jeden ze sposobów proponowanych Użytkownikowi przez operatora płatności w ramach systemu Przelewy24, którego operatorem jest spółka PayPro S.A.
4. Płatność za Usługę uważa się za wykonaną z dniem jej zaksięgowania na rachunku bankowym Usługodawcy.
5. Użytkownik jest zobowiązany do precyzyjnego określenia w tytule przelewu rodzaju Usługi, jaką chce zakupić w formie wskazanej w Cenniku, swojej nazwy Użytkownika wraz z adresem e-mail używanym do logowania się na Serwis Żerowisko oraz do uiszczenia kwoty w wysokości zgodnej z wysokością określoną w Cenniku. W przypadku dokonania przez Użytkownika wpłaty środków pieniężnych w wysokości mniejszej niż dokładna opłata za daną Usługę, Użytkownik otrzyma stosowną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przy rejestracji w Serwisie Żerowisko. Umowa na Usługę jest niezawarta, a Usługodawca nie przystąpi do realizacji Usługi do czasu otrzymania płatności w pełnej wysokości.
6. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej na adres korespondencji e-mail Użytkownika wskazany podczas rejestracji w Serwisie Żerowisko.

IX. Zablokowanie możliwości korzystania z usług i zablokowanie konta Użytkownika w Serwisie Żerowisko

 1. Usługodawca może czasowo lub całkowicie zablokować korzystanie przez Użytkownika z usług Serwisu Żerowisko, przy wykorzystaniu których Użytkownik udostępnia Treści sprzeczne lub naruszające Regulamin lub przepisy prawa, pomimo uprzedniego wezwania do zaniechania naruszeń przesłanego na adres korespondencji e-mail Użytkownika podany podczas rejestracji w Serwisie Żerowisko. Konsekwencją niezastosowania się niezwłocznie do powyższego wezwania jest odpowiednio czasowa lub całkowita utrata przez Użytkownika możliwości korzystania z tych usług Serwisu Żerowisko. Odblokowanie danej usługi nastąpi po upływie czasu swobodnie określonego przez Usługodawcę stosownie do wagi naruszenia.
 2. Usługodawca może zablokować konto Użytkownika w Serwisie Żerowisko w przypadku, gdy Użytkownik w sposób rażący narusza postanowienia Regulaminu. Zablokowanie przez Usługodawcę konta Użytkownika w Serwisie Żerowisko nie powoduje przerwania lub zawieszenia uzyskiwania wcześniej opłaconych Usług Serwisu Żerowisko. Zablokowanie konta Użytkownika w Serwisie Żerowisko, o którym mowa w zdaniu pierwszym, powoduje jednak czasową utratę przez Użytkownika możliwości korzystania z części lub z wszystkich usług Serwisu Żerowisko. Odblokowanie zablokowanego konta Użytkownika w Serwisie Żerowisko nastąpi po upływie czasu swobodnie określonego przez Usługodawcę stosownie do wagi naruszenia.

X. Usunięcie konta Użytkownika w Serwisie Żerowisko

1. Użytkownik może w każdym czasie i bez podawania przyczyny wypowiedzieć Umowę i żądać od Usługodawcy usunięcia swojego konta w Serwisie Żerowisko. W szczególności Użytkownik może wypowiedzieć Umowę i żądać usunięcia swojego konta w przypadku dokonania przez Usługodawcę zmian usług świadczonych w ramach Serwisu Żerowisko, to jest w przypadku zaistnienia sytuacji określonych w pkt. IV ust. 7 i VIII ust. 2 lub w przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu. Żądanie powinno zostać zgłoszone Usługodawcy na adres korespondencji e-mail: kontakt@zerowisko.pl. Usługodawca dokona usunięcia konta Użytkownika w terminie 3 dni od dnia doręczenia żądania w tym zakresie.
2. Usługodawca zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż Usługodawca może wypowiedzieć Umowę i usunąć konto Użytkownika w Serwisie Żerowisko, w przypadku gdy Użytkownik:
a. pomimo upomnienia rażąco narusza Regulamin lub przepisy prawa,
b. narusza Regulamin pomimo wcześniejszego zablokowania jego konta w Serwisie Żerowisko,
c. podał nieprawidłowe, nieprawdziwe, nieaktualne lub wprowadzające w błąd dane konieczne do rejestracji lub wykonania Umowy na Usługę.
3. Usunięcie konta Użytkownika w Serwisie Żerowisko:
a. powoduje utratę wszelkich informacji zgromadzonych tam przez Użytkownika,
b. jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy.
4. Usunięcie przez Usługodawcę zgodnie z Regulaminem konta Użytkownika w Serwisie Żerowisko z przyczyn określonych w ust. 2 powoduje możliwość rozwiązania przez Usługodawcę zawartych z Użytkownikiem Umów na Usługę. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim Usługodawca jest zobowiązany do zwrotu części wynagrodzenia za każdą Usługę w wysokości proporcjonalnej do części niezrealizowanego świadczenia. Do zwrotu płatności stosuje się odpowiednio postanowienia pkt. III ust. 10.
5. Usunięcie przez Usługodawcę zgodnie z Regulaminem konta Użytkownika w Serwisie Żerowisko z przyczyn określonych w ust. 2 stanowi przeszkodę do ponownej rejestracji tego Użytkownika w Serwisie Żerowisko.
6. Usunięcie przez Usługodawcę konta Użytkownika w Serwisie Żerowisko na żądanie Użytkownika nie ma wpływu na realizację przez Usługodawcę zawartych z Użytkownikiem Umów na Usługę.

XI. Reklamacje
1. Reklamacje związane z korzystaniem przez Użytkownika z usług, w tym Usług świadczonych przez Usługodawcę mogą być składane według wyboru Użytkownika:
a. w formie pisemnej na adres: ul. Jackowskiego 33/1, 60-513 Poznań, z dopiskiem – „Reklamacja”,
b. w formie elektronicznej na adres: kontakt@zerowisko.pl wpisując w temacie „Reklamacja”.
2. Reklamację należy składać w terminie 7 (siedmiu) dni od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji.
3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Użytkownika, jego oznaczenie w Serwisie Żerowisko (nazwa Użytkownika), adres do korespondencji oraz adres do korespondencji e-mail, opis zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji lub opis zastrzeżeń do realizacji usług, w tym Usług, przez Usługodawcę.
4. W terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania przez Usługodawcę prawidłowo sporządzonej reklamacji zostanie ona rozpatrzona przez Usługodawcę, a Użytkownik zostanie powiadomiony o zajętym stanowisku drogą korespondencji e-mail na adres wskazany w reklamacji.

 

XII. Postanowienia końcowe

 1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu Żerowisko można zgłaszać pisemnie na adres: Jackowskiego 33/1, 60-513 Poznań z dopiskiem – „Uwagi” lub w formie elektronicznej na adres: kontakt@zerowisko.pl wpisując w temacie „Uwagi”
 2. Regulamin wraz z załącznikami w aktualnej wersji dostępny jest pod adresem www.zerowisko.pl/regulamin. Regulamin można również pobrać w formacie PDF – Portable Document Format w tym miejscu (http://www.zerowisko.pl/download/Regulamin_serwisu_Zerowisko_OST.PDF)
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, w szczególności z uwagi na zmianę warunków świadczenia usług, w tym Usług, przez Usługodawcę, warunków korzystania lub funkcjonalności Serwisu Żerowisko lub zmianę obowiązujących przepisów prawa. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać w momencie udostępnienia w Serwisie Żerowisko. Informacja o wprowadzeniu zmian do Regulaminu będzie również niezwłocznie przedstawiona Użytkownikowi w drodze korespondencji e-mail oraz wyświetlana Użytkownikowi w Serwisie Żerowisko po pierwszym zalogowaniu po zmianie Regulaminu. Użytkownik może nie zaakceptować zmian do Regulaminu oraz wypowiedzieć Umowę i żądać usunięcia swojego konta z Serwisu Żerowisko. Umowy na Usługę zawarte przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane na dotychczasowych zasadach.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. Integralną część Regulaminu stanowią Załączniki:

a. Załącznik nr 1 – Polityka prywatności
b. Załącznik nr 2 – Polityka plików „cookies”
c. Załącznik nr 3 – Regulamin Forum Dyskusyjnego
d. Załącznik nr 4 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy
e. Załącznik nr 5 – wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wrażliwych.

Poznań, dnia 17.02.2016r.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

Polityka prywatności

 1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika, w szczególności dane niezbędne do założenia konta Użytkownika w Serwisie Żerowisko, w celu świadczenia usług, w tym Usług, w ramach Serwisu Żerowisko oraz w celu reklamy i marketingu usług własnych Usługodawcy oraz usług podmiotów trzecich.
2. Przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika w celach marketingowych obejmujących towary lub usługi podmiotów trzecich wymaga wcześniej uzyskania zgody Użytkownika na taki sposób przetwarzania jego danych osobowych.
3. Przetwarzanie danych osobowych wrażliwych, o których mowa w art. 27 Ustawy o ochronie danych osobowych jest dokonywane wyłączenie w celu świadczenia Usług w ramach Serwisu Żerowisko.
4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia usług, w tym Usług, w ramach Serwisu Żerowisko może uniemożliwić świadczenie usług drogą elektroniczną. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych wrażliwych, o których mowa w art. 27 Ustawy o ochronie danych osobowych uniemożliwia świadczenie przez Usługodawcę Usług na rzecz Usługobiorcy.
5. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę oraz żądania ich poprawiania, aktualizacji oraz usunięcia.
6. Usługodawca przykłada szczególną wagę do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Użytkowników stosując do tego celu odpowiednie środki organizacyjne i techniczne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych osobowych objętych ochroną, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
7. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie zgody Użytkownika, Zgody i na podstawie upoważnienia ustawowego.
8. Przekazywanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika osobom trzecim wymaga wcześniejszej zgody Użytkownika. Powyższe nie dotyczy osób współpracujących z Usługodawcą przy realizacji Umowy na Usługę z Użytkownikiem, którym Usługodawca powierza przetwarzanie danych osobowych Użytkownika na podstawie art. 31 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych.
9. Użytkownik może w każdym czasie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celu reklamy i marketingu usług własnych Usługodawcy lub osób trzecich.
10. Wysyłanie przez Usługodawcę do Użytkownika informacji handlowych drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wymaga wcześniejszego i odrębnego wyrażenia zgody Użytkownika na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
11. Usługodawca informuje, iż:
a. jest administratorem danych osobowych Użytkownika, oraz zgłosił Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych do rejestracji zbiór danych osobowych zawierający dane osobowe Użytkownika (nr zgłoszenia: ___),
b. podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, zaś Użytkownik ma prawo dostępu do nich i poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia,
c. możliwe jest korzystanie z usług Serwisu Żerowisko przy wykorzystaniu pseudonimu (niepowtarzalnej nazwy Użytkownika),
d. w Serwisie Żerowisko stosowane są pliki „cookies”, a poziom wykorzystania plików „cookies” jest określony przez ustawienia przeglądarki, z której korzysta Użytkownik, przy czym Użytkownik może zmienić ustawienia plików „cookies”,
e. do zawarcia Umowy oraz świadczenia usług w ramach Serwisu Żerowisko niezbędne jest wskazanie adresu aktywnego konta poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Użytkownika do korespondencji w związku z usługami w ramach Serwisu Żerowisko oraz podanie danych osobowych zgodnie z Formularzem Rejestracji, natomiast w razie korzystania z Usług konieczne jest również podanie danych osobowych wymaganych dla właściwej realizacji tych Usług przez Usługodawcę.
12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wykorzystywania Serwisu Żerowisko do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej.
13. Użytkownik oświadcza, iż wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Usługodawcę, także w celach komercyjnych, wszelkich utworów publikowanych przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu Żerowisko, zgodnie z posiadanymi przez niego stosownymi prawami, poprzez utrwalanie tych utworów w formie zapisu cyfrowego oraz rozpowszechnianie ich w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich swobodny dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym i to bez względu na cel, a także trwałe lub czasowe wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworów i wprowadzenie ich do obrotu we wszelkich celach prawem dopuszczalnych. Użytkownik oświadcza także, iż upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jest udzielone na czas nieoznaczony.
14. Usługodawca zastrzega sobie prawo, na co Użytkownik wyraża zgodę, do anonimowego publikowania według własnego wyboru i uznania treści pytań kierowanych przez Użytkownika do Usługodawcy związanych z usługami Serwisu Żerowisko oraz udzielonych na nie odpowiedzi.

Załącznik nr 2 do Regulaminu

 Polityka plików „cookies”

1. Przez korzystanie z Serwisu Żerowisko Użytkownik wyraża zgodę na używanie plików „cookies” zgodnie z Regulaminem. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na używanie przez Usługodawcę plików „cookies” powinien zmienić ustawienia przeglądarki internetowej lub zrezygnować z korzystania z Serwisu Żerowisko.
2. „Cookies” to pliki, które są zapisywane i przechowywane na urządzeniu (komputerze, tablecie lub telefonie) podczas korzystania z przeglądarki internetowej. „cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas istnienia oraz numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
3. W Serwisie Żerowisko mogą być używane dwa rodzaje „cookies” – sesyjne oraz stałe. „Cookies” sesyjne pozostają jedynie podczas korzystania z Serwisu Żerowisko. „Cookies” stałe pozostają na urządzeniu do czasu ich usunięcia lub upływu ich okresu istnienia.
4. Serwis Żerowisko wykorzystuje następujące rodzaje „cookies”:
a. pliki niezbędne do działania Serwisu Żerowisko, które pozwalają na poruszanie się po Serwisie Żerowisko oraz używanie jego elementów,
b. pliki poprawiające wydajność, których działanie polega na zbieraniu informacji o tym, jak Użytkownicy korzystają z Serwisu Żerowisko,
c. pliki poprawiające funkcjonalność, których działanie polega na zapamiętywaniu ustawień i wyborów Użytkownika oraz umożliwianiu oglądania filmów i korzystania z Forum Dyskusyjnego.
d. pliki reklamowe, których działanie polega na dostarczaniu Użytkownikom reklam odpowiadających jego zainteresowaniom oraz ograniczeniu liczby wyświetleń danej reklamy.
5. Korzystanie z Serwisu Żerowisko może wiązać się z otrzymywaniem plików „cookies” pochodzących od podmiotów trzecich.
6. Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie plików „cookies”. Istnieje możliwość zmiany ustawień przeglądarki internetowej w celu blokowania „cookies” w całości lub w części. Zablokowanie plików „cookies” na stronie internetowej Serwisu Żerowisko może negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania z Serwisu Żerowisko.

Załącznik nr 3 do Regulaminu

Regulamin Forum Dyskusyjnego

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Forum Dyskusyjne stanowi nieodpłatną usługę świadczoną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika drogą elektroniczną w ramach Serwisu Żerowisko.
 2. Forum Dyskusyjne jest miejscem wymiany informacji, komentarzy i uwag związanych z tematyką Serwisu Żerowisko.
 3. Użytkownicy korzystający z Forum Dyskusyjnego zobowiązani są przestrzegać zasad Regulaminu, w tym niniejszego Regulaminu Forum Dyskusyjnego.

II. Zasady korzystania z forum dyskusyjnego

 1. Korzystanie z Forum Dyskusyjnego, w szczególności tworzenie nowych wątków i dodawanie komentarzy (postów), wymaga dokonania rejestracji w Serwisie Żerowisko. Przeglądanie istniejących wątków i komentarzy nie wymaga rejestracji.
 2. Korzystając z Forum Dyskusyjnego, Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa, zasad współżycia społecznego oraz zasad dobrego wychowania.
 3. Niedopuszczalne jest umieszczanie i publikowanie na Forum Dyskusyjnym Treści (w tym m.in. postów, zdjęć, awatarów, podpisów, loginów):
 • naruszających dobra osobiste (renomę), podmiotów trzecich lub innych Użytkowników, w tym prawo do wizerunku i tajemnicy korespondencji,
 • sprzecznych z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz zasadami dobrego wychowania,
 • propagujących przemoc, używki, pornografię, alkohol lub środki odurzające,
 • wzywających do nienawiści, w szczególności na tle rasowym, etnicznym, wyznaniowym, lub do działań narażających życie lub zdrowie innych ludzi,
 • zawierających wulgaryzmy, wyzwiska lub groźby,
 • zawierających treści reklamowe, linki do stron WWW, ogłoszenia sprzedaży,
 • do których Użytkownikowi nie przysługują prawa, w szczególności prawo autorskie, pozwalające na umieszczenie ich na Forum Dyskusyjnym,
 • naruszających zasady etykiety,
 • zawierających adresy e-mail, numery telefonów, adresy zamieszkania lub inne dane pozwalające na kontakt lub identyfikację innych Użytkowników lub osób trzecich,
 • powodujących naruszenie praw własności intelektualnej przysługujących innym niż Użytkownik podmiotom,
 • służące wyłącznie do nabijania postów.
 1. Użytkownik, który zamierza umieszczać na Forum Dyskusyjnym Treści poprzez tworzenie nowych wątków i dodawanie komentarzy, zobowiązany jest przestrzegać następujących zasad:
 • należy zawsze sprawdzić, czy podobny wątek już istnieje i dopiero po upewnieniu się, że nikt nie stworzył podobnego wątku, Użytkownik może założyć nowy,
 • nowe wątki powinny być zakładane w odpowiednich działach Forum Dyskusyjnego,
 • tytuły tematów powinny jasno opisywać omawiany problem,
 • chcąc dopisać dodatkowe myśli i uwagi należy skorzystać z opcji edycji już opublikowanego przez siebie komentarza, a nie pisać kolejnych postów jeden pod drugim,
 • należy formułować myśli w sposób przejrzysty, zwięzły i zrozumiały, z zachowaniem zasad gramatyki, interpunkcji i ortografii,
 • zaleca się używanie polskich czcionek, gdyż ułatwia to czytanie,
 • posty zawsze muszą być związane z tematem danego wątku,
 • należy unikać postów, które niewiele wnoszą do tematu, w szczególności składających się z jednego lub kilku słów czy emotikonów, jak chociażby „ok”, „masz rację”, „świetnie”, „:)”,
 • należy unikać pisania wielkimi literami, gdyż taki komunikat jest odbierany jako podniesiony ton lub krzyk,
 • należy wypowiadać się w sposób kulturalny i uprzejmy wobec innych Użytkowników.

III. Naruszenie Regulaminu i Regulaminu Forum Dyskusyjnego

 1. Użytkownik publikuje treści na Forum Dyskusyjnym wyłącznie na własną odpowiedzialność. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za Treści zamieszczane na Forum Dyskusyjnym przez Użytkowników.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zamykania wątków i usuwania Treści, jeżeli naruszają one Regulamin lub Regulamin Forum Dyskusyjnego, bez informowania Użytkownika o takim działaniu.
 3. Usługodawca może przenosić wątki w bardziej odpowiednie działy Forum Dyskusyjnego.
 4. Usługodawca nie ma obowiązku monitorowana treści wpisów na Forum Dyskusyjnym. Usługodawca zastrzega sobie prawo do kontrolowania treści wypowiedzi oraz ewentualnego modyfikowania, usuwania lub zamykania tematów czy postów, jeśli nie są one zgodne z zasadami Regulaminu Forum Dyskusyjnego lub Regulaminu.
 5. Jeżeli Użytkownik zauważy, że Treści zamieszczone przez innego Użytkownika Forum Dyskusyjnego są niezgodne z prawem, zasadami współżycia społecznego, zasadami dobrego wychowania lub postanowieniami Regulaminu lub Regulaminu Forum Dyskusyjnego, powinien niezwłocznie poinformować Usługodawcę o takiej Treści i miejscu jej zamieszczenia.
 6. Usługodawca ma prawo zmiany lub usunięcia Treści Użytkownika, jeśli są one niezgodne z Regulaminem, w tym Regulaminem Forum Dyskusyjnego.
 7. Usługodawca będzie zgłaszał odpowiednim organom przypadki podejrzenia naruszenia przepisów prawa.
 8. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu Forum Dyskusyjnego lub Regulaminu, Usługodawca może zablokować Użytkownikowi możliwość korzystania z Forum Dyskusyjnego, zablokować lub usunąć konto Użytkownika – zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 9. Usługodawca może przekazać swoje uprawnienia określone w Regulaminie Forum Dyskusyjnego wyznaczonym przez siebie administratorom lub moderatorom.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Forum Dyskusyjne funkcjonowało w sposób prawidłowy i ciągły.
 2. Regulamin Forum Dyskusyjnego obowiązuje od dnia 17.02.2016.

Załącznik nr 4 do Regulaminu
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Załącznik nr 5 do Regulaminu
Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wrażliwych